image

Steps Ahead... Voorraad Optimalisatie

Dit is een benadering voor het op no-nonsense wijze realiseren van een optimaal voorraadniveau voor uw onderneming. Een voorraadniveau dat optimaal past bij uw afzetpatroon en de door u gewenste leverbetrouwbaarheid, maar ook met minimaal kapitaalbeslag geïnvesteerd in het juiste deel van uw assortiment: het deel dat de meeste bijdrage levert aan uw omzet of marge (snellopers).

Kleinere en middelgrote ondernemingen (tot ca. € 150 mln. omzet) vinden het lastig om op praktische en eenvoudige wijze tot optimale voorraadbeheersing te komen. Voorraadmanagement is in onze optiek een "managerial issue". Dit wil zeggen dat de voorraad samenstelling en hoogte de resultante is van de zienswijze en handelingen van verschillende functionarissen. Vanuit de optiek van de financieel manager resulteert het aanhouden van voorraden in kapitaalbeslag en financieringslasten. De verkoper kijkt naar de voorraadpositie als een "asset" om vanuit voorraad direct afnemers te kunnen beleveren zonder dat "nee" behoeft te worden verkocht en bij voorkeur zonder naleveringen. De inkoper kijkt naar de voorraad vanuit zijn taak tegen zo goed mogelijke condities handelsartikelen in te kopen (bijvoorbeeld door kwantum kortingen te verkrijgen). De logistiek manager associeert de voorraden met logistieke bewegingen, etc. Geen wonder dat het optimaliseren van voorraden door ondernemingen als lastig wordt ervaren ! Als wij de voorraad van bedrijven analyseren zien wij veelal een beeld waarbij de voorraad te breed en (veel) te hoog is, dat werkkapitaal is geïnvesteerd in delen van de voorraad die een lage of zelfs negatieve (dead stock) bijdrage leveren aan het bedrijfsrendement, dat sprake is van een intuïtieve en niet op cijfers gebaseerde wijze van managen van de voorraad, dat geen consensus bestaat tussen voornoemde functionarissen omtrent de vraag wat een optimaal voorraadniveau is en hoe dat te bereiken, etc.

Onze ervaring leert dat bij ondernemingen een voorraadreductie tot ca. 60% uitstekend mogelijk is bij overigens verbeterde leverbetrouwbaarheid. Het is evident dat dit enerzijds leidt tot een materiële reductie van de benodigde hoeveelheid werkkapitaal financiering, en anderzijds leidt tot aanzienlijke exploitatie verbetering als gevolg van: lagere kosten aanhouden voorraden door ondermeer verlaagde financieringslasten, lagere handling- & logistieke kosten, lager risico van veroudering, lagere verzekeringskosten, lagere opportunity costs, etc. Vuistregel is dat de kosten van het aanhouden van voorraden (afhankelijk van de aard van de artikelen) tussen 25% en 35% bedraagt van de inkoopwaarde van de voorraad.


Wij hanteren een uiterst praktijk geöriënteerde aanpak in heldere en eenvoudige stappen, ondersteund door gespecialiseerde analyse software. Stap voor stap wordt in nauwe coöperatie met onze cliënten op basis van gedegen mathematische analyse van uw voorraadsituatie en -ontwikkeling (rekening houdend met uw afzetpatronen, uw inkoop policy, inkoopkosten, kosten van aanhouden van voorraden, gewenste leverbetrouwbaarheid, etc. etc.), bepaald wat de voor u optimale samenstelling en hoogte van de voorraad is. En wat ten opzichte van de bestaande situatie de voorraad reductiepotentie is en via welke maatregelen die is te bereiken. De toegepaste software geeft daarbij concreet aan welke vervolgstappen wenselijk zijn teneinde de voorraad voortschrijdend te optimaliseren voor de specifieke cliënt situatie.

Steps Ahead... kan de volgende dienstverlening verzorgen:

A. Quick-Scan: wij analyseren voor een vast bedrag uw voorraadsituatie en rapporteren:

 • ABC analyse op artikelniveau door u gewenste criteria
 • analyse samenstelling voorraad op artikelniveau en omloopsnelheden
 • met cijfers onderbouwd voorraad reductiepotentieel incl. de effecten op exploitatie en liquiditeit
 • IST - SOLL analyse waarbij wordt vastgesteld welke ontwikkeling de voorraad samenstelling en positie dient te volgen
 • optimaal bestelniveau en bestelhoeveelheid per artikel
 • de leverbetrouwbaarheid op basis van de huidige en toekomstige voorraadpositie
 • adviesrapportage met te nemen maatregelen teneinde het reductiepotentieel te realiseren
 • uw dead stock situatie
 • berekening van een adequate voorziening voor incourantie
 • de effecten van het reduceren van levertijden en minimale bestelhoeveelheden van leveranciers op uw voorraad
 • de kosten van voorraadhandling en het reductiepotentieel hierin
 • voorraadafbouwschema in weken inclusief daardoor te realiseren liquiditeitsverbetering.
Op basis van deze Quick-Scan krijgt u helder inzicht in de voorraadsituatie van uw onderneming en de mate waarin de voorraad kan worden gereduceerd alsmede de daartoe te nemen stappen.

B. Implementatiebegeleiding: waarbij wij u periodiek ondersteunen bij het nemen van maatregelen, u adviseren op deelonderwerpen en als sparringpartner c.q. procesbewaker het proces tot voorraadoptimalisatie ondersteunen. De kosten hiervan zullen wij desgewenst offreren waarbij ondersteuning op uurbasis kan plaatsvinden of op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst waarbij wij delen in de gerealiseerde resultaten. Daartoe komen wij dan vooraf een percentage van de voorraadreductie in EUROs overeen zoals gerealiseerd over het eerste jaar.


Steps Ahead... Analyse software

De toegepaste software geeft tal van analyse mogelijkheden waaronder:

 • ABC analyse op individuele of een mix van criteria
 • what-if analyses op onder meer een grotere spreiding in de afzet per artikel
 • berekenen van de effecten van levertijdverkorting, het wijzigen van de bestelcyclus, het wijzigen van de minimale bestelhoeveelheid per artikel, het wijzigen van de gewenste leverbetrouwbaarheid, etc.
 • per artikel berekenen wat het optimale bestelniveau en de optimale bestelhoeveelheid is (rekening houdend met de minimale bestelhoeveelheid bij leveranciers, de bestelcyclus, de EOQ, etc.)
 • berekenen van een correcte voorziening voor incourantie
 • analyse van de dead stock positie
 • berekenen geprognosticeerd liquiditeits- en exploitatievoordeel in de tijd als resultaat van genomen maatregelen
 • genereren signaleringslijsten
 • analyse van de effecten van genomen reductiemaatregelen in de tijd
 • etc.

Onderstaand zijn een aantal schermafdrukken opgenomen ter illustratie.


Steps Ahead Value Improvement Partners B.V.

Steps Ahead... is een adviesorganisatie gespecialiseerd in de ondersteuning van ondernemingen op zoek naar rendement- en liquiditeitsverbetering. Wij richten ons onder meer op strategische planvorming, bedrijfsfinancieringen, bedrijfsovernames en financiële & organisatorische herstructureringen. Belangrijk aspect van dat laatste is het optimalisiseren van het werkkapitaal (debiteuren, crediteuren en voorraden) teneinde het (financiële) risicoprofiel van ondernemingen te reduceren (bijvoorbeeld via schuldreductie). Het reduceren van de voorraadposities van ondernemingen kan een belangrijke opportunity zijn die direct leidt tot exploitatie- en liquiditeitsverbetering.
Onze visie op liquiditeitsmanagement:

image

Voor verdere informatie over Steps Ahead... verwijzen wij naar onze website: www.stepsahead.com Neem geheel vrijblijvend contact op met Paul Prickaerts (Steps Ahead...) via +31-6-46310817 of paul.prickaerts@stepsahead.info

Rationaliseer het voorraadbeheer en stop het hamsteren....


image